Van İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları Kesin Liste

Güncelleme Tarihi: 25/03/2018

Van İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

İ L A N

Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 
       
21/02/2018 tarihinde yayınlanan Müdürlüğümüzce listeye yapılan itirazlar komisyonca değerlendirilerek kesin liste ekte yayınlanmıştır. Müdürlüğümüze İtiraz dilekçesi ile başvurup red listesinde yayınlanan personellerin yazılı tebliğ-tebellüğ almak üzere Müdürlüğümüz tespit komisyonuna başvurması gerekmektedir. Değerlendirmesi devam eden personeller ile ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır. Sınav takviminin belirlenmesinden sonra ilgili tüm birimlere ayrıca bilgilendirme yazısı gönderilecektir.

        İlgililere ilanen tebliğ olunur. 07.03.2018EK 1 : Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

EK 2 : Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste

EK 3 : Değerlendirmesi Devam Eden Personele Ait Liste